Izba Komornicza w Szczecinie

Wpis na aplikację komorniczą – 2022 r.

Termin składania wniosków o wpis na aplikację komorniczą upływa z dniem 21 października 2022 r.

Zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych, wpis na listę aplikantów komorniczych następuje na wniosek kandydata, na podstawie uchwały rady izby komorniczej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą. Ponieważ komisje egzaminacyjne przeprowadzające egzamin wstępny w 2022 r. obejmowały swoją właściwością więcej niż jedną izbę komorniczą uchwałę o wpisie na listę aplikantów komorniczych podejmuje rada izby komorniczej – z obszaru właściwości danej komisji egzaminacyjnej – do której kandydat złożył wniosek o wpis. Tym samym, w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o wpis na listę aplikantów do izby komorniczej niebędącej siedzibą komisji egzaminacyjnej, izba komornicza, w której siedzibę ma określona komisja egzaminacyjna powinna przekazać tej izbie komorniczej niezbędne dokumenty wymagane do wpisu na listę aplikantów.

W związku z treścią art. 90 ustawy o komornikach sądowych oraz uprawnieniami Ministra Sprawiedliwości wynikającymi z art. 91 ust. 1 tej ustawy co do wpisów na listę aplikantów komorniczych do akt osobowych kandydatów winny być dołączane następujące dokumenty, stanowiące podstawę wpisu na listę aplikantów komorniczych:

 1. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych.
 2. Wskazanie kancelarii, w której odbywać się będzie aplikację komorniczą wraz z akceptacją komornika na zatrudnienie kandydata w charakterze aplikanta komorniczego (w przypadku wybranego patrona).
 3. Aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie z treścią art. 88 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych, do wniosku o wpis na listę aplikantów komorniczych załącza się informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku) uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej. W przypadku uzyskania aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do akt osobowych kandydata należy dołączyć informatyczny nośnik danych (pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formacie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Przypominam jednocześnie, że wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web.
 4. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 88 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych). Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 88 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych).
 5. Oświadczenie kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o komornikach sądowych).
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych).
 7. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art, 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych).
 8. Dokument potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej (np. odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub odpis dyplomu ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, itp.), (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy o komornikach sądowych). W przypadku kandydata, który przedstawi dokument ukończenia zagranicznych studiów prawniczych wskazać należy, że zgodnie z art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm. ), dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego. Zatem, gdy brak jest przedmiotowej umowy międzynarodowej określającej równoważność dyplomu ukończenia studiów za granicą odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, kandydat powinien przedłożyć stosowne zaświadczenie dotyczące nostryfikacji jego dyplomu (art. 327 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
 9. W aktach powinny znajdować się wyłącznie oryginały dokumentów albo poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów (każda zapisana strona powinna być opatrzona: pieczęcią organu, imienną pieczęcią osoby dokonującej potwierdzenia za zgodność z oryginałem oraz datą dokonania tej czynności).
 10. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych oraz wszystkie oświadczenia kandydata powinny być podpisane.
 11. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych, rada izby komorniczej wyznacza aplikantowi termin ślubowania niezwłocznie po dokonaniu wpisu na listę aplikantów komorniczych. Z racji tego, złożenie przez aplikanta ślubowania przed uznaniem wpisu na listę aplikantów komorniczych za dokonany, w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych, należało by uznać za przedwczesne, a co za tym idzie za bezskuteczne. Stosownie bowiem do art. 91 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych, wpis na listę aplikantów komorniczych uważa się za dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie wyrazi sprzeciwu od wpisu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały, o której mowa w art. 90 ust. 1, wraz z aktami osobowymi kandydata, a w przypadku, o którym mowa w art. 90 ust. 2, bieg tego terminu liczy się od dnia ponownego doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata. Minister Sprawiedliwości wyraża sprzeciw w formie decyzji.
 12. Uprzejmie przypominam także, że na podstawie art. 66 ust. 1-4 ustawy o komornikach sądowych Minister Sprawiedliwości w dniu 11 marca 2022 r. ustalił, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, limit przyjęć na aplikację komorniczą w roku 2022 na 317 miejsc, z następującym podziałem na poszczególne izby komornicze:
  • Izba Komornicza w Białymstoku – 18 miejsc,
  • Izbą Komornicza w Gdańsku – 38 miejsca,
  • Izba Komornicza w Katowicach – 42 miejsc,
  • Izba Komornicza w Krakowie – 32 miejsc,
  • Izba Komornicza w Lublinie – 26 miejsca,
  • Izba Komornicza w Łodzi – 33 miejsc,
  • Izba Komornicza w Poznaniu – 27 miejsc,
  • Izba Komornicza w Rzeszowie – 14 miejsc,
  • Izba Komornicza w Szczecinie – 18 miejsc,
  • Izba Komornicza w Warszawie – 35 miejsca,
  • Izba Komornicza we Wrocławiu – 34 miejsc.
 13. Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych, w przypadku gdy na ostatnie miejsce w ramach limitu przyjęć w danej izbie komorniczej wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych złożyła więcej niż jedna osoba, która uzyskała tę samą liczbę punktów z egzaminu wstępnego, limit przyjęć ulega zwiększeniu o liczbę tych osób.
x
Rejestracja online