Izba Komornicza w Szczecinie

Status prawny

Status izb komorniczych określają przepisy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych [poniżej wyciąg z przepisów]:

Art. 195. 1. Komornicy i asesorzy tworzą samorząd komorniczy.
2. Do zadań samorządu komorniczego należy w szczególności:
1)  wspieranie organów nadzoru administracyjnego w zakresie pieczy nad sumiennym pełnieniem służby przez komorników oraz należytym wykonywaniem obowiązków przez asesorów i aplikantów;
2)  udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań komorników;
3)  reprezentowanie komorników i asesorów;
4)  doskonalenie zawodowe komorników i asesorów oraz udział w kształceniu aplikantów;
5)  ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie;
6)  prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania egzekucji sądowej.
Art. 196. 1. Organami samorządu komorniczego są:
1)  Krajowa Rada Komornicza;
2)  Krajowa Komisja Rewizyjna;
3)  izby komornicze.

Art. 205. 1. Izbę komorniczą tworzą komornicy prowadzący kancelarie w obszarze apelacji i asesorzy zatrudnieni w tych kancelariach.
2. Siedzibą izby komorniczej jest miejscowość, w której siedzibę ma sąd apelacyjny.
3. Członkostwo w izbie komorniczej powstaje z dniem złożenia przez komornika ślubowania i ustaje z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa. Z dniem odwołania komornika zzajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa komornik przestaje pełnić wszelkie funkcje w organach samorządu komorniczego.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do asesorów.

x
Rejestracja online